Veiklos kryptys

VIZIJA

Kūrybingai dirbant, atvira naujai patirčiai, aktyviai bendraujanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė, puoselėjanti visas asmenybės vystymąsi lemiančias vaiko galias. Sveikas, doroviškai tvirtas, dvasiškai turtingas, visapusiškai ugdomas vaikas.

 

MISIJA

 • Sudaryti kiekvienam vaikui palankią ugdymo ir ugdymosi aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas taip, kad pasiekęs mokyklinę brandą, jis galėtų sėkmingai tobulėti toliau.
 • Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos valstybės bei savivaldybės deleguotos funkcijos ir švietimo prioritetai, sudarant galimybes laisvai, kritiškai mąstančiai asmenybei vystytis.
 • Puoselėti tautinį identitetą kaip vertybę, padedančią išsaugoti tautos tradicijas, etninį unikalumą.

 

MŪSŲ NUOSTATA

Sveikas, aktyvus vaikas – šeimos ir mūsų džiaugsmas.

 

VEIKLOS PRIORITETAI

 • Gerinti ugdymo(si) sąlygas, siekiant kokybiško ugdymo.
 • įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas – darnios asmenybės ugdymas.
 • Vaikų sveikatos saugojimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas.

 

2017-2018 METŲ METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

TIKSLAI

 • Ikimokyklinio ugdymo tikslas – plėtoti dorinį, kultūrinį tautinį vaikų ugdymą, dorinio elgesio normas. Siekti suaugusiųjų ir vaikų veiksmų ir žodžių darnos.
 • Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 

UŽDAVINIAI

 • Ugdyti gimtosios kalbos – rašymo ir skaitymo įgūdžius.
 • Gerinti ugdymo(si) kokybę plėtojant ugdytinių etnokultūrinio ugdymo(si), saviraiškos ir socializacijos galimybes.
 • Taikyti aktyviuosius ugdymo(si) metodus, informacines technologijas ugdymo(si) procese.
 • Pagerinti pedagogų kompetencijas vaikų pasiekimų vertinimo ir lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo srityse.
 • Plėtoti bendruomenės veiklą, palaikant partneriškus santykius su šeima.
 • Laiduoti sveiką ir saugią erdvę vaikui, modernizuojant materialinę įstaigos bazę.