Menu Close

Laisvos darbo vietos ir konkursai

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ mokytojo padėjėjo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais,  pareigybę

Pareigybės pavadinimas – mokytojo padėjėjas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.

Darbo užmokesčio koeficientas – pareiginės algos pastovios dalies koeficiento ribos nuo 5,1 iki 5,4 (atsižvelgiant į pretendento turimą darbo stažą šioje pareigybėje).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija.

Mokytojo padėjėjo funkcijos:

 1. Individuali pagalba vaikams lavinant socialinius įgūdžius.
 2. Padėti vaikams orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darželyje ir už jo ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu.
 3. Padėti apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena.
 4. Padėti įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
 5. Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant.
 6. Padėti tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis (jeigu jos reikalingos).
 7. Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.
 8. Bendradarbiaudamas su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taikyti.
 9. Padėti pedagogui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Darbo krūvis: 1 pareigybė, 0,5 etato,  20 val. per savaitę.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje: „Dėl dalyvavimo atrankoje mokytojo padėjėjo pareigoms užimti“.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ nuo 8.00 iki 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu K.Griniaus g. Nr. 12a, Marijampolė, arba el. paštu saltinelis12a@gmail.com

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. spalio 30 d. (imtinai).

Atrankos skelbimo data – 2023 m. lapkričio 6 d.

Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.   Papildoma informacija teikiama telefonu  8343 56956

 

 

Skelbiama atranka į Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ administratoriaus pareigybę

Darbo sutartis – terminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis ir praktinė užduotis.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas baziniais dydžiais 7,05-7,95 (priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos)

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.):

• ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
• darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai;
• darbas su DVS Kontora;
• valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas;

Administratorius turi žinoti ir išmanyti:

• įstaigos struktūrą, darbo organizavimo principus;
• įstaigos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
• įstaigos veiklą reglamentuojančius norminius aktus;
• dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
• raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;
• dokumentų forminimo ir apdorojimo metodus;
• dokumentų (bylų) parengimo saugojimui ir jų naudojimo tvarką;
• duomenų bazių tvarkymo reikalavimus.

Dokumentai priimami: 2023-10-30 įskaitytinai. Pretendentams, atitinkantiems keliamus reikalavimus individualiai bus pranešta tiksli atrankos data ir laikas. Atrankos data 2023-11-06.
Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas prašome siųsti el. paštu saltinelis12a@gmail.com
Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): el. paštas: saltinelis12a@gmail.com , tel. nr. (8 343) 55 361

Skip to content