Menu Close

Laisvos darbo vietos ir konkursai

ATRANKA PSICHOLOGO  0,5 ET. DARBO KRŪVIO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos): psichologas (-ė) 0,5 et.  (A1 lygio pareigybė). Pagrindinės funkcijos: bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais, su vaikais  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimų būdus; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius vaikus; dalyvauja formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; šviečia lopšelio-darželio bendruomenę vaikų  bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos lopšelio-darželio problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais; veda psichologijos  valandėles, užsiėmimus; atlieka aktualius lopšelyje-darželyje grupinius tyrimus, atsižvelgdamas į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius; tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; rengia savo veiklos planą metams; konsultuoja tėvus (ar teisėtus vaikų atstovus), pedagogus; atlieka psichologinį vaiko  įvertinimą, siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais lopšelio-darželio specialistais;

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.) aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo profesinė kvalifikacija; gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų  bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir vaikų tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu  saltinelis12a@gmail.com arba atnešti adresu: K.Griniaus 12A g., Marijampolė

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.
Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99 – 8,18  baziniais dydžiais.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ administratorė , el. paštas: saltinelis12a@gmail.com, Tel. nr. (8 343) 56956

 

 

 

Skip to content