Menu Close

Laisvos darbo vietos ir konkursai

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti (1 et.)

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,9294 – 1,3053 priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagogo darbo stažo metais.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis švietimo įstaigų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 3. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 1 pareigybė, 36 val. per savaitę.

Privalumai:
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ nuo 8.00 iki 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu K.Griniaus 12a, Marijampolė arba elektroniniu paštu: saltinelis12a@gmail.com

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. gegužės 27 d. (imtinai).

Atrankos data – 2024 m. gegužės 28 d. 

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui: . tel. +37034356956 el. paštas: saltinelis12a@gmail.com

 

 


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ skelbia atranką vyriausiojo virėjo pareigoms užimti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190450222, adresas K.Griniaus g. 12a, Marijampolė) skelbia atranką   vyriausiojo virėjo pareigoms užimti

          Darbo sutartis – 1 etatas. Darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientas nustatomas priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo (pareiginės algos baziniais dydžiais).

          Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

įgyta virtuvės darbuotojų higieninių mokymų kursų pažymėjimas ir ne žemesnis kaip vidurinis ir (ar) profesinis, aukštesnysis išsilavinimas;

raštvedybos pagrindai, gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;

Šias pareigas einantis vyriausiasis virėjas vykdo šias funkcijas

       – užsako ir priima maisto produktus;

– pagal valgiaraštį išduoda maisto produktus iš sandėlio;

– veda gaunamų ir išduodamų maisto produktų apskaitą ir atsiskaito su buhalterija;

– ruošia maistą pagal technologinius reikalavimus ir pagal maitinimo organizatoriaus sudarytą valgiaraštį;

– užtikrina gerą patiekalų ruošimo kokybę, laikantis technologinių reikalavimų;

– kontroliuoja maisto atidavimą vartotojams pagal nustatytas maitinimo normas ir maisto atidavimo grafiką;

– kontroliuoja virtuvės išleidžiamos produkcijos gamybą, žaliavų ir maisto produktų, prieskonių naudojimą, technologijos ir sanitarijos normų laikymosi;

– matuoja temperatūrą šaldytuvuose, esančiuose virtuvėje ir sandėlyje, ir registruoja žurnale;

– užtikrina produktų, prekių ir inventoriaus saugą pagal higienos-sanitarijos reikalavimus;

– paskirsto darbus virtuvės darbuotojams ir kontroliuoja šių darbų atlikimo kokybę;

– kontroliuoja, kad virtuvės darbuotojai laikytųsi, sanitarijos-higienos normų, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir eksploatacinių (gamintojų) instrukcijų reikalavimų;

                 – teikia siūlymus administracijos darbuotojams dėl virtuvės darbo pagerinimo.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje „Dėl dalyvavimo atrankoje vyriausiojo virėjo pareigoms užimti“.
 2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.), adresu K.Griniaus g. 12 a, Marijampolė arba siųsti el. p. saltinelis12a@gmail.com nuo 2024-04-25 iki 2024-05-07 imtinai.

Informacija teikiama tel. +370 343 56956.

Atranka (pokalbis) vyks 2024 m. gegužės 8  d. 9.00 val.

Kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas kada atvykti į pokalbį ir tiksli atrankos vieta.

 


 

 

 

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ mokytojo padėjėjo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais,  pareigybę

Pareigybės pavadinimas – mokytojo padėjėjas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.

Darbo užmokesčio koeficientas – pareiginės algos pastovios dalies koeficiento ribos nuo 5,1 iki 5,4 (atsižvelgiant į pretendento turimą darbo stažą šioje pareigybėje).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija.

Mokytojo padėjėjo funkcijos:

 1. Individuali pagalba vaikams lavinant socialinius įgūdžius.
 2. Padėti vaikams orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darželyje ir už jo ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu.
 3. Padėti apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena.
 4. Padėti įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
 5. Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant.
 6. Padėti tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis (jeigu jos reikalingos).
 7. Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.
 8. Bendradarbiaudamas su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taikyti.
 9. Padėti pedagogui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Darbo krūvis: 1 pareigybė, 0,5 etato,  20 val. per savaitę.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje: „Dėl dalyvavimo atrankoje mokytojo padėjėjo pareigoms užimti“.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ nuo 8.00 iki 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu K.Griniaus g. Nr. 12a, Marijampolė, arba el. paštu saltinelis12a@gmail.com

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. spalio 30 d. (imtinai).

Atrankos skelbimo data – 2023 m. lapkričio 6 d.

Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.   Papildoma informacija teikiama telefonu  8343 56956

 

 

Skelbiama atranka į Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ administratoriaus pareigybę

Darbo sutartis – terminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis ir praktinė užduotis.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas baziniais dydžiais 7,05-7,95 (priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos)

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.):

• ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
• darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai;
• darbas su DVS Kontora;
• valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas;

Administratorius turi žinoti ir išmanyti:

• įstaigos struktūrą, darbo organizavimo principus;
• įstaigos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
• įstaigos veiklą reglamentuojančius norminius aktus;
• dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
• raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;
• dokumentų forminimo ir apdorojimo metodus;
• dokumentų (bylų) parengimo saugojimui ir jų naudojimo tvarką;
• duomenų bazių tvarkymo reikalavimus.

Dokumentai priimami: 2023-10-30 įskaitytinai. Pretendentams, atitinkantiems keliamus reikalavimus individualiai bus pranešta tiksli atrankos data ir laikas. Atrankos data 2023-11-06.
Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas prašome siųsti el. paštu saltinelis12a@gmail.com
Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): el. paštas: saltinelis12a@gmail.com , tel. nr. (8 343) 55 361

Skip to content