Menu Close

Įtraukusis ugdymas

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” ASMENINĖS VAIKO PAŽANGOS  IR ASMENYBĖS ŪGTIES STEBĖJIMO SISTEMA

parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021-10-14 ĮSAKYMAS NR. V-1879 „DĖL PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 45¹ STRAIPSNIU NUOSTATAS 2021–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO”

parsisiųsti MS Word formatu

parsisiųsti PDF formatu

 

ĮTRAUKTIES VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE 2022-2024 METAIS PLANO PARENGIMO DARBO GRUPĖ

parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2022-06-30 ĮSAKYMAS NR. V-65 „DĖL PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO 2022-2024 METAIS PLANO PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2022-10-28 ĮSAKYMAS V-118 „DĖL PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO 2022-2024 METAIS PLANO TVIRTINIMO”

parsisiųsti PDF formatu

 

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

Savivaldybėje:

Skip to content