Veiklos kryptys

VIZIJA

Kūrybingai dirbanti, atvira naujai patirčiai, aktyviai bendraujanti ir bendradarbiaujanti įstaiga, žinanti visuomenės poreikius, puoselėjanti visas asmenybės vystymąsi lemiančias vaiko galias.

 

MISIJA

Ugdymo įstaiga, garantuojanti ugdomojo proceso kokybę, pripažįstanti individualų vaiko tobulėjimo kelią, kurianti palankią, saugumą ir aktyvumą garantuojančią vaiko ugdymo(si) aplinką.

 

MŪSŲ NUOSTATA

Sveikas, aktyvus vaikas – šeimos ir mūsų džiaugsmas.

 

VEIKLOS STRATEGINIS TIKSLAS (2018-2020 metams)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę.

 

VEIKLOS PRIORITETAI

  • Vaikui ir šeimai teikti kokybiškas ir visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, tenkinti ugdytinių saviraiškos ir saviugdos poreikius.
  • Puoselėti vaiko kaip asmenybės vystymąsi, garantuoti saugias ugdymo(si) sąlygas, plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, suteikti vaikams žinias ir skatinti sveikai gyventi.

 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAI:

  • Užtikrinti sėkmingą ugdymo(si) proceso organizavimą.
  • Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką.

 

UŽDAVINIAI:

  • Tobulinti ugdomojo proceso kokybę, diegiant vaiko iniciatyvas ir saviraišką skatinančius metodus, organizuojant trumpalaikius ir ilgalaikius projektus.
  • Skatinti vaikų saviraišką, ugdyti etnokultūros ir tautinio suvokimo nuostatas.
  • Ieškoti naujų, efektyvių psichologinių ir fizinių vaiko sveikatos stiprinimo formų, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima.
  • Kurti saugią, aktyvią ir skatinančią vaiko pažangą ugdymo (si) erdvę.