Veiklos kryptys

VIZIJA

Kūrybingai dirbanti, patraukli, atvira nuolatinei kaitai įstaiga, žinanti visuomenės poreikius ir gebanti teikti kvalifikuotą, visapusišką pedagoginę pagalbą šeimoms, siekianti efektyvaus vaiko ugdymo(si).

 

MISIJA

Ugdymo įstaiga, garantuojanti ugdomojo proceso kokybę, pripažįstanti individualų vaiko tobulėjimo kelią, kurianti palankią, saugumą ir aktyvumą garantuojančią vaiko ugdymo(si) aplinką.

 

MŪSŲ NUOSTATA

Sveikas, aktyvus vaikas – šeimos ir mūsų džiaugsmas.

 

VEIKLOS STRATEGINIS TIKSLAS (2018-2020 metams)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę.

 

VEIKLOS PRIORITETAI

  • Gerinti ugdymo(si) sąlygas, siekiant kokybiško ugdymo.
  • Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas – darnios asmenybės ugdymas.
  • Vaikų sveikatos saugojimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas.

 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAI:

  • Ikimokyklinio ugdymo tikslas – plėtoti dorinį, kultūrinį tautinį vaikų ugdymą, dorinio elgesio normas. Siekti suaugusiųjų ir vaikų veiksmų ir žodžių darnos.
  • Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 

UŽDAVINIAI:

  • Skatinti ugdymo turinio įvairovę, atverti ją kiekvieno vaiko individualiai pažangai.
  • Puoselėti asmens tautinę tapatybę perteikiant ugdytiniams lietuvių tautinės kultūros pagrindus.
  • Bendrauti ir bendradarbiauti su šeima, skatinti aktyviau dalyvauti vaikų ugdymo procese.
  • Laiduoti sveiką ir saugią, į vaiko amžių ir jo pasiekimus orientuotą emocinę aplinką.