Menu Close

Veiklos sritys

VIZIJA

Kūrybingai dirbanti, atvira naujai patirčiai, aktyviai bendraujanti ir bendradarbiaujanti įstaiga, žinanti visuomenės poreikius, puoselėjanti visas asmenybės vystymąsi lemiančias vaiko galias.

 

MISIJA

Sudaryti kiekvienam vaikui palankią ugdymo(si) aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas taip, kad pasiekęs mokyklinę brandą jis galėtų sėkmingai tobulėti toliau.

Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos valstybės bei savivaldybės deleguotos funkcijos ir švietimo prioritetai, sudarant galimybes laisvai, kritiškai mąstančiai asmenybei vystytis. Puoselėti tautinį identitetą kaip vertybę, padedančią išsaugoti tautos tradicijas, etninį unikalumą.

 

MŪSŲ NUOSTATA

Sveikas, aktyvus vaikas – šeimos ir mūsų džiaugsmas.

 

VEIKLOS STRATEGINIS TIKSLAS (2020-2022 metams)

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę.

 

VEIKLOS PRIORITETAI

  • Kiekvieno ugdytinio pažangos siekimas, tenkinant individualius saviraiškos ir saviugdos poreikius motyvuojančioje ugdymo aplinkoje.
  • Puoselėti vaiko kaip asmenybės vystymąsi, garantuoti saugias ugdymo(si) sąlygas, plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, suteikti vaikams žinias ir skatinti sveikai gyventi.

 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS

Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę bei patirtinį ugdymą(si).

 

UŽDAVINIAI:

  • Skatinti vaikų pažintinę veiklą tyrinėjant, eksperimentuojant skirtingose grupėse, lauko bei kitose netradicinėse edukacinėse erdvėse.
  • Įtraukti tėvus į įvairiapusią veiklą praplečiant ugdymo turinio įgyvendinimą.
  • Kurti aplinką, padedančią palaikyti, stiprinti ir įvairinti besiformuojančius vaiko gebėjimus.
  • Sudaryti sveikas ir saugias sąlygas vaikų vystymuisi ir ugdymui(si).

Skip to content